Documents for download
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Dépliant vun der Formatioun "Lëtzebuerger Sprooch a Kultur"

Continuing education "Luxembourgish language and culture"

Viraussetzungen, fir ugeholl ze ginn, sinn e Premièresexamen (BAC) an eng mammesproochlech Kompetenz am Lëtzebuergeschen.

D’Kandidate mussen eng schrëftlech Demande eraschécke. Déi heiten Dokumenter gi verlaangt:

  • Kopie vum Premièresdiplom;
  • Lettre de Motivation op Lëtzebuergesch, an där d’Kompetenzen, d’Experienz an d’Virstellungen am Kader vun ‚Lëtzebuergesch als Friemsprooch’ virgestallt ginn;
  • evtl. weider Dokumenter (z.B. Universitéitsdiplom, Zwëscheprüfungscertificat, aner Certificaten).

Et gi maximal 15 Kandidaten ugeholl.

D'Aschreiwungen an d'Demande ginn online gemaach.

Bei d'Aschreiwungen