Home // SnT // People // Huang Hui

Huang Hui

Huang Hui

Postdoctoral researcher

Department SEDAN
Postal Address Université du Luxembourg
29, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Campus Office JFK Building, E02-215
Email
powered by
orbilu.uni.lu

2020

Full Text
See detailSparse Gaussian Process Based On Hat Basis Functions
Fang, W.; Li, H.; Huang, Hui; Dang, S.; Huang, Z.; Wang, Z.

in 2020 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE) (2020, August 28)

Full Text
See detailLearn to Make Decision with Small Data for Autonomous Driving : Deep Gaussian Process and Feedback Control
Fang, Wenqi; Zhang, Shitian; Huang, Hui; Dang, Shaobo; Huang, Zhejun; Li, Wenfei; Wang, Zheng; Sun, Tianfu; Li, Huiyun

in Journal of Advanced Transportation (2020), 2020

Full Text
See detailData Redundancy Mitigation in V2X based Collective Perceptions
Huang, Hui; Li, Huiyun; Shao, Cuiping; Sun, Tianfu; Fang, Wenqi; Dang, Shaobo

in IEEE Access (2020), 8

Full Text
See detailData Augmentation and Dense-LSTM for Human Activity Recognition using WiFi Signal
Zhang, Jin; Wu, Fuxiang Wu; Wei, Bo; Zhang, Qieshi; Huang, Hui; Shah, Syed W.; Cheng, Jun

in IEEE Internet of Things Journal (2020)

Top of Page

2019

Full Text
See detailCombining Deep Gaussian Process and Rule-Based Method for Decision-Making in Self-Driving Simulation with Small Data
Fang, W.; Li, H.; Dang, S.; Huang, Hui; Peng, L.; Hsu, L.; Wen, W.

in 2019 15th International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS) (2019, March 05)

Full Text
See detailPerformance Modelling of V2V based Collective Perceptions in Connected and Autonomous Vehicles
Huang, Hui; Fang, Wenqi; Li, Huiyun

in 2019 IEEE 44th Conference on Local Computer Networks (LCN) (2019, October 14)

Top of Page

2018

Full Text
See detailCarAgent: Collecting and disseminating floating car data in vehicular networks
Huang, Hui; Hassan, Mahbub; Geers, Glenn; Libman, Lavy

in Vehicular Communications (2018), 13

Top of Page

2015

Full Text
See detailAn agent based data collection scheme for vehicular sensor networks
Huang, Hui; Libman, L.; Geers, G.

in 24th International Conference on Computer Communications and Networks, ICCCN 2015 (2015, October 05)

Top of Page